หากท่านมีศรัทธาในการร่วมสร้างสังคม ให้มีจิตเป็นสุข ขอเชิญท่านร่วมบริจาคแก่มูลนิธิฯได้ ขอร่วมบริจาค "จุดเทียนให้แสงสว่าง ดีกว่าแค่สาปแช่งความมืด"

คณะกรรมการ

เนื่องจากโรงพยาบาลสวนปรุงมีผู้ป่วยจิตเวช ที่ไร้ญาติไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก โรงพยาบาลได้ หรือไม่มีที่พักอาศัย ต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นปัญหายุ่งยากแก่สังคม นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้วแต่ญาติยังไม่พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับ เนื่องจากมีฐานะ ยากจน และไม่มีค่าพาหนะและค่าดูแลรักษาผู้ป่วย …

การบริจาค

เลขที่บัญชี 661-4-59196-7
บัญชี “มูลนิธิ สุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง (มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง) : 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

noi_sac@hotmail.com

การบริจาคแบบเงินสด หรือเช็ค

ท่านสามารถติดต่อบริจาคโดยตรงเป็นเงินสดได้ที่
เหรัญญิกมูลนิธิฯ นางศิริพร พรหมแก้ว
053-908500 ต่อ 60468 (เหรัญญิก พี่น้อย)
noi_sac@hotmail.com