In ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

ดร.ชินเวศ สารสาส ประธานมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง โดยมีวาระพิเศษ “การจัดหาทุนสร้างศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนปรุง”

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
Recommended Posts
ประมวลภาพงานราตรี 80 ปี สุขภาพจิตดี กับโรงพยาบาลสวนปรุง