จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว นั่นคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ
แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มัก “ให้ความสำคัญบ่าว มากกว่านาย”

ดั งจะเห็นได้ว่า เมื่อเจ็บป่วยทางกายคนส่วนมากกระวีกระวาดไปหาหมอ ไปหายา ไปโรงพยาบาล ไปคลินิก แต่เมื่อเครียดซึมเศร้า หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ กลับละเลยการรักษาซ้ำร้ายบางคนก็หันไปหาสุรา ยาเสพติด แทนที่จะไปหาจิตแพทย์ ไปโรงพยาบาลจิตเวช ซึ่งการใช้สุรา การใช้ยาเสพติด นอกจากจะไม่ได้ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจที่ถูกต้อง หรือทาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการทำร้ายทั้งกายและใจซ้ำเติมขึ้นไปอีก ในที่สุดก็เป็นที่มาของปัญหาบุคคล ปัญหาครอบครัว ปัญหาชุมชน และปัญหาสังคม

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง ตระหนักถึงปัญหาความป่วยไข้ทางจิตใจของผู้คนในสังคมที่ขาดโอกาสเยียวยาอย่างถูกต้องและทันท่วงที จนนำไปสู่ปัญหาอันทับทวีขึ้นเรื่อยๆเหล่านั้น และมองเห็นว่าการตั้งรับต่อปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากลำบากเกินกว่าที่คาดคิดเพราะ โรงพยาบาล บุคลากร และ งบประมาณยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยไข้ทางจิตเวช ตั้งแต่ระดับไม่ซับซ้อนไปจนถึงระดับความเจ็บป่วยอาการหนัก ดังนั้นมูลนิธิฯจึงขอรับบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านเพื่อ

๑. สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามความเหมาะสม
๒. สนับสนุนการทำกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกันความป่วยไข้ทางจิตใจในชุมชน ในสังคม ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน
๓. การรณรงค์ในการลดอคติของสังคมต่อผู้ป่วยจิตเวช และลดอคติต่อสถานพยาบาลจิตเวช
๔. จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
๕. สนับสนุนงานวิจัยของแพทย์และพยาบาลจิตเวช

การบริจาค

เลขที่บัญชี 661-4-59196-7
บัญชี “มูลนิธิ สุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง (มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง) : 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

noi_sac@hotmail.com

การบริจาคแบบเงินสดหรือเช็ค

ท่านสามารถติดต่อบริจาคโดยตรงเป็นเงินสดได้ที่
เหรัญญิกมูลนิธิฯ นางศิริพร พรหมแก้ว
053-908500 ต่อ 60468 (เหรัญญิก พี่น้อย)
noi_sac@hotmail.com