In ข่าวสาร, วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

[gimage type=”flickr” user_id=’130079904@N04′ view=’photosets’ photoset_id=’72157687455886533′ tag_mode=’any’ sort=’date-posted-desc’ layout=’square’ caption=’none’ thumb_size=’s’ main_size=’z’]

อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง และที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง ได้รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน best practic awards 2017 “สาขาวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม”จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที29กันยายน2560 จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมกับภาคีมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์และมูลนิธิพระดาบถ

#หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นทั้งนักวิชาชีพและนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตแบบสหศาสตร์ งานเขียนเป็นอีกหนึ่งงานในชีวิตของท่าน นั่นคือการเป็นนักเขียนทั้งบทความ,หนังสือเล่ม,หนังสือเสียง เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและการปรับตัวในชีวิตประจำวันให้สงบสุข ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยมากมายทั้งจาก สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มติชน,อัมรินทร์ธรรมะ,ซีเอ็ด,ดีเอ็มจี,วิชบุ๊ค พร้อมทั้งนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกมากมายกว่า500เรื่อง เช่น การสื่อสารเพื่อการบริการ, ปฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณ, พลานุภาพแห่งความกตัญญู, คู่มือถอนพิษรัก, ยกกำลังใจ, หารสี่ให้ชีวิต, ถอดรากความทุกข์, สูตรคูณความสุข, พลังการชื่นชม, พลังความรู้สึกบวก, บุคลิกพลิกชีวิต, พลังเปลี่ยนชีวิต, สุขและสำเร็จด้วยพลังทั้งเก้า, เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง เป็นต้น

เป็นงานเขียนที่ทั้งเนื้อหาและลีลามาจากตัวอย่างในชีวิตจริงและอิงทฤษฏีที่ผสานทั้งจิตวิทยาตะวันตกแขนงต่างๆ,พุทธจิตวิทยาและปรัชญาต่างๆเพื่อเร้าความคิดและอารมณ์ของผู้อ่านเชิงการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม กระทั่งในท้ายหนังสือทุกเล่มผู้เขียนยังให้หมายเลขโทรศัพท์แก่ผู้อ่านไว้ เพื่อให้โทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องได้จนกระทั่งช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่คิดจะฆ่าตัวตายได้มากมายมาแล้ว และการทำงานให้การปรึกษาสุขภาพจิตที่สืบเนื่องมาจากหนังสือดังกล่าว ยังเคยส่งผลให้ อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เคยได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดินจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเมื่อปี 2554 มาแล้ว

c-2

นอกจากนั้นยังเคยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงพยาบาลสวนปรุงเมื่อปี 2545,ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา 2553, ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสุขภาพจิตและข้าราชการพลเรือนดีเด่นรางวัลครุฑทองคำของกระทรวงสาธารณสุขปี 2554 อีกด้วย

วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

นักส่งเสริมสุขภาพจิตและนักพัฒนาคุณภาพมนุษย์แบบสหศาสตร์ประธานสถาบันพัฒนาคุณภาพมนุษย์ Wuttipong Academy Bangkok และกรรมการบริหารมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาลสวนปรุง

Recommended Posts