In ข่าวสาร
p-1

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง จัดการประชุมคณะกรรมการฯมูลนิธิ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น ๓ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี ดร.ชินเวศ สารสาส ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานดำเนินการประชุม

[gimage type=”flickr” user_id=’130079904@N04′ view=’photosets’ photoset_id=’72157685354529946′ tag_mode=’any’ sort=’date-posted-desc’ layout=’square’ caption=’none’ thumb_size=’s’ main_size=’z’]

Recommended Posts
แพทย์หญิงอภัย วิวัฒน์ชัยกุล