ส่งใบสมัครพร้อมผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560  … ประกาศผลวันที่ 15 กันยายน 2560

การประกวดภาพยนตร์สั้น
“ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสุขภาพจิต”
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง

step1

อ่านกติกา และรายละเอียดการส่งผลงานประกวด

step2

ความคาดหวังเนื้อหาในผลงาน และจุดประสงค์การประกวด

step3

ตัวอย่างผลงาน ที่สามารถให้แรงบันดาลใจและไอเดีย

step4

การเตรียมเอกสารก่อนส่งไปรษณีย์

step5

ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ (และส่ง Link Youtube ทาง Email)

ระเบียบกติกาการส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวด

ไม่แบ่งระดับการศึกษา อายุ ของผู้สร้างสรรค์หนังสั้นทุกเรื่องจัดเป็นประเภทประชาชนทั่วไป

ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีมผู้สร้าง

❈ ระยะเวลาของการเปิดรับผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

❈ ประกาศผลการตัดสินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

๑. หนังสั้น มีความยาวไม่เกิน ๗ นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

๒. ถ้าหนังมีบทพูดเป็นภาษาไทย และต้องมีบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษประกอบ หรือถ้าพูดอังกฤษต้องมีบรรยายไทยประกอบ ด้านล่าง

๓. เป็นชิ้นงานหนังสั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ดัดแปลงจากของเดิม และไม่เคยประกวดหรือเคยรับรางวัลจากที่ใดๆมาก่อน

๔. เนื้อหาต้องไม่ลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่พาดพิงการเมือง หรือนำไปสู่ความแตกร้าวในสังคม และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ของไทย ไม่ล่วงละเมิด ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา

๕. ต้องไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ถ้าคณะกรรมการตรวจพบว่ามีการลอกเลียน จะถูกตัดสิทธิ์

๖. งานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลใดๆในการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิ ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งบนเว็บไซต์ของมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง และในสื่อต่างๆที่เหมาะสม

๗. ทีมผู้สร้างใด หากได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล คณะกรรมการจะตัดสินให้รางวัลสูงสุดที่ได้รับเพียง ๑ รางวัล

๘. ส่งในรูปแบบ DVD ข้อมูล … ผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ มายังที่อยู่มูลนิธิฯ … ขนาดของวิดีโอ Full HD 1920 x 1080 … ส่งในรูปแบบไฟล์ .MP4 .AVI

๙. ส่ง URL ผลงานที่สมบูรณ์ทาง Youtube ที่อัพโหลดโดยท่านพร้อมทั้งเขียนคำอธิบายในช่อง Description ว่า “วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นสำหรับเว็บไซต์  www.มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชสวนปรุง.com  www.patientsaid.org ” … และให้ส่ง URL มายัง Email เว็บไซต์ด้วย จึงจะถือว่าสมบูรณ์

๑๐. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

หมายเหตุ

ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ควรส่งบันทึกโดยย่อถึง ที่มาของความคิดหลัก (Theme) และคำอธิบายถึงแนวคิดสร้างสรรค์พอเป็นที่เข้าใจ รวมแล้วไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

แนวทางการตัดสิน

๑. ความคิดหลัก (Theme)  ๓๐  คะแนน

๒. ความคิดสร้างสรรค์  ๔๐  คะแนน

๓. ศิลปะภาพยนตร์  ๓๐  คะแนน

เงินรางวัล

รางวัลที่ ๑              เงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๒              เงินสด ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๓              เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

รางวัลชมเชย         ๓ รางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท(หกพันบาทถ้วน)

ความคาดหวังเนื้อหาในผลงาน

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง ตระหนักถึงปัญหาทางจิตใจที่เป็นประหนึ่งภัยเงียบที่กำลังคุกคามผู้คนในสังคมไทย จึงเป็นที่มาของความประสงค์การประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจความสำคัญของสุขภาพจิตอย่างถูกต้อง ซึ่งสาระสำคัญที่ต้องการในเนื้อหาของหนังสั้นมีดังนี้

movie

❈ สร้างความตระหนักว่าป่วยกายต้องไปหาแพทย์ ป่วยทางใจก็ควรไปหาจิตแพทย์ ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย

❈ สร้างความเข้าใจว่า จิตแพทย์มีกระบวนการเยียวยารักษาให้ความสุข ความมั่นคงทางจิตใจกลับคืนมาได้ไม่ต่างจากการรักษาอาการป่วยไข้ทางกายให้คืนสู่ความแข็งแรง

❈ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดกับผู้ชมว่า ความรัก ความห่วงใย การให้อภัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของผู้คนในสังคม ก็เป็นการเยียวยาเบื้องต้นที่ดี ก่อนไปถึงมือจิตแพทย์

❈ เป็นหนังสั้นที่มีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสม มีความสดใส ให้แรงบันดาลใจและความเข้าใจต่อผู้ชม (แต่ผู้สร้างก็สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่างออกไปได้ เพียงแต่ต้องไม่หลุดจากแนวทางที่วางไว้จนผิดเพี้ยน)

❈ มีการใช้ศิลปะของภาพยนตร์อย่างคมคาย มีประสิทธิภาพ

❈ ควรสะเทือนอารมณ์ในเชิงบวก

เหตุผล ที่มาโครงการ

ปั ญหาความขัดแย้ง ปัญหาอาชญากรรม การฆ่าตัวตาย การทะเลาะเบาะแว้งทั้งระดับครอบครัว จนถึงการวิวาทของกลุ่มพวกในที่สาธารณะ ที่เกิดจากความเครียด และความกดดันต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศไทยกำลังมีความรุนแรงและมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม เพราะสิ่งเหล่านั้นคือภาพสะท้อนของความป่วยไข้ทางจิตใจอันสำคัญที่คนส่วนมากไม่ตระหนักรู้ และไม่ให้ความสำคัญเหมือนการเจ็บป่วยทางกาย

มีความจริงที่ถูกมองข้ามอยู่ประการหนึ่งคือ เมื่อประชาชนเกิดการป่วยไข้ทางร่างกาย เขาจะยินดีไปโรงพยาบาล ไปคลินิก เพื่อพบแพทย์ ให้แพทย์เยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยนั้น แต่เมื่อเกิดความเครียด ความวิตกทุกข์ร้อน มีความกดดันในจิตใจ และหรือมีความคิดที่สับสน ซึ่งถือว่าเป็นการป่วยไข้ทางจิตใจ ประชาชนกลับไม่กล้าไปโรงพยาบาลที่ให้การรักษา หรือปรึกษาในด้านจิตใจ ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์เพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นคนบ้า หรือเป็นโรคจิต ถ้ามีคนรู้จะทำให้รู้สึกอับอายกลายเป็นความกดดันเพิ่มขึ้นอีก

พื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “ไม่ว่าจะป่วยกายป่วยใจ อย่าอาย ต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” เพื่อแก้ไขให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ป่วยแล้วละเลยด้วยความประมาท อาจนำมาซึ่งความเสียหายทั้งตนเองและผู้คนรอบข้างซึ่งอาจมีระดับไร้สุขในการดำเนินชีวิตไปจนถึงระดับนำไปสู่การเสียชีวิตได้

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง ตระหนักถึงปัญหาทางจิตใจที่เป็นประหนึ่งภัยเงียบที่กำลังคุกคามผู้คนในสังคมไทย จึงเป็นที่มาของความประสงค์การประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจความสำคัญของสุขภาพจิตอย่างถูกต้อง ซึ่งสาระสำคัญที่ต้องการในเนื้อหาของหนังสั้นมีดังนี้

การบริจาค

  • เลขที่บัญชี 985-4-56812-1
  • บัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช”
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่

ที่อยู่:

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชสวนปรุง: 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

อีเมล์:

sppafound@gmail.com

โทรศัพท์:

✆ 09-4635-3365 (อ.สุพจน์ สุขกลัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์)