ความเป็นมาของ

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

เนื่องจากโรงพยาบาลสวนปรุงมีผู้ป่วยจิตเวช ที่ไร้ญาติไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก โรงพยาบาลได้ หรือไม่มีที่พักอาศัย ต้องเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นปัญหายุ่งยากแก่สังคม นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาจนอาการทุเลาแล้วแต่ญาติยังไม่พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับ เนื่องจากมีฐานะ ยากจน และไม่มีค่าพาหนะและค่าดูแลรักษาผู้ป่วย คณะข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง พิจารณาแล้วได้พร้อมใจกันหาทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้ญาติ และที่มีฐานะยากจนให้ได้รับการช่วยเหลือและการรักษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์มูลนิธิ

๑. ส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชน
๒. สนับสนุนงานบริการบำบัดรักษาฟื้นฟู และส่งเสริมป้องกันผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
๔. ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
๕. ส่งเสริม สนับสนุนและเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเด่นด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
๖. เผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิตและจิตเวช
๗. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

b-1

ดร. ชินเวศ สารสาส

ประธานมูลนิธิ ฯ

b-4

นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ

รองประธานมูลนิธิฯ

b-2

นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

กรรมการ

-

นาย พาณิชย์ สดสี

กรรมการ

b-9

นางประนอม เกตุวรภัทรา

กรรมการ

b-16

นายวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

กรรมการ

b-14

นางธัญธร พัวพันธ์

กรรมการ

b-11

นางประหยัด ประภาพรหม

กรรมการ

s__3981382

นางแสงหล้า อินทจักร์

กรรมการ

b-7

นางอังคณา สารคำ

กรรมการ

b-12

นางศิริพร พรหมแก้ว

เหรัญญิก

b-5

นางกรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ

เลขานุการ

b-15

นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุโข

ผู้ช่วยเลขานุการ